Digital arbetsmiljö och Nära vård online

 

Inom ramen för vårt AFA-finansierade projekt har vi genomfört en studie kring arbetsmiljön och ett nytt arbettssätt på 1177. Rapporten innehåller en kartläggning av 1177-personalens digitala arbetsmiljö vid arbete med den chattfunktion till patienter som användes under ett pilotprojekt hösten 2019. Rapporten är skriven med utgångspunkt från att läsaren har inblick i personalen på 1177s arbete, och har kunskap kring de IT-system som används. Kartläggningen genomfördes som ett samarbete mellan forskningsprojektet “Systemutvecklingsmetoder för digital arbetsmiljö” som leds av Uppsala Universitet och Region Uppsalas projekt Nära Vård Online under hösten och vintern 2019/2020.

Kontextuella intervjuer genomfördes på plats under cirka fem timmar. Dessutom genomfördes nio semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskorna och åtta med läkare. Intervjufrågorna grupperades i fyra teman: intervjupersonens bakgrund; arbetsmiljö relaterat till pilotprojektet; arbetsmiljö relaterat till det äldre sättet att arbeta och några avslutande frågor. Alla intervjuer transkriberades och tematisk analys gjordes.

Inom temat upplevelse av krav visar intervjuerna att det som är mest stressande, och som nästan stressar alla, är köbildningen i chattsystemet. Det som stressar är otillräcklig information om vilka samtal som väntar, och att man inte kan veta när personen man chattar med svarar. Dessutom påpekar några att man inte heller kan se vilka patienter som behöver snabb hjälp och vilka som kan vänta.

Inom temat stöd kan man konstatera att alla upplever systemen som stabila, och har god inblick i vad man kan göra om systemen inte fungerar. Många tycker att systemen fungerar mycket bra. Några påpekar att samarbetet och stödet från kollegor som jobbar hemifrån inte fungerar lika bra som att arbeta på samma plats.

Inom området upplevelse av kontroll finns det förbättringsområden vad det gäller vilka frågor som patienten svarat på, och sjuksköterskor påpekade att systemet delvis är designat för läkare och inte för sjuksköterskors arbete. Många upplevde att de kunde vara med och påverka i förändringsarbetet, och att de i mycket stor utsträckning varit delaktig.

Rapporten innehåller också några rekommendationer kring design och implementering av liknande tjänster ur ett arbetsmiljöperspektiv. Slutligen finns lästips för den intresserade läsaren.

https://www.it.uu.se/research/publications/reports/2020-001/

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.